El canal de denúncies que protegeix la teva organització i fomenta la confiança dels empleats

Compleix totes les exigències de seguretat, protecció de dades i confidencialitat que exigeix ​​la normativa.

Reprodueix vídeo

Adapta't a la nova normativa Whistleblowing amb nosaltres

myReport!n dóna resposta a la necessitat de les empreses de comptar obligatòriament amb un Canal de Denúncies per als seus empleats segons marca la Llei 2/2023.

El propòsit principal d’aquesta regulació és garantir que tots els empleats tinguin accés a una eina que els permeti informar sobre possibles violacions o irregularitats que puguin passar a l’empresa. La Directiva Whistleblowing també subratlla la importància de preservar la confidencialitat de lindividu que denuncia.

En resum, es busca fomentar un ambient ètic a l’empresa, proporcionant vies per reportar activitats il·legals i alhora assegurant la protecció del denunciant.
myReport!n dóna resposta a la necessitat de les empreses de comptar obligatòriament amb un Canal de Denúncies per als seus empleats segons marca la Llei 2/2023.

El propòsit principal d’aquesta regulació és garantir que tots els empleats tinguin accés a una eina que els permeti informar sobre possibles violacions o irregularitats que puguin passar a l’empresa. La Directiva Whistleblowing també subratlla la importància de preservar la confidencialitat de lindividu que denuncia.

En resum, es busca fomentar un ambient ètic a l’empresa, proporcionant vies per reportar activitats il·legals i alhora assegurant la protecció del denunciant.

Característiques principals

Característiques tècniques

Característiques tècniques

Facilitat, personalització i seguretat

Descobriu les múltiples possibilitats que us ofereix myReport!n

myReport!n va ser desenvolupat per complir amb la
normativa global actual en tots els seus aspectes

DIRECTIVA (UE) 2019/1937 que a les persones que informen sobre irregularitats, infraccions o delictes dins de les empreses pertanyents a la Unió Europea.

LLEI 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades )

Llei orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals

Garantim el compliment de la normativa i el dret
a la seguretat i confidencialitat de dades,
en 4 simples passos

Encriptació de la informació

Quan un usuari introdueix informació al sistema, aquesta és encriptada (és a dir, transformada en un conjunt de caràcters il·legibles) usant un algorisme i una "clau d'encriptació".

Clau
Secreta

A l'usuari se li proporcionarà una contrasenya especial o clau secreta que haurà d'utilitzar per accedir a la clau anteriorment esmentada, necessària per encriptar i desencriptar la informació. Només els qui tinguin aquesta clau poden accedir a la informació encriptada.

Emmagatzematge
Segur

Una vegada que la dada és encriptada, aquest es guarda en la base de dades. El text original (conegut com a text pla) no s'emmagatzema, en el seu lloc, es guarda el text xifrat.

Emmagatzematge de la clau d'encriptació

La clau que s'ha utilitzat per a encriptar la informació també ha de guardar-se de manera segura, perquè pugui ser usada en el futur per a desencriptar les dades. En aquest cas, les claus es guarden en una segona base de dades i estan protegides addicionalment.

Encriptació de la informació

Quan un usuari introdueix informació al sistema, aquesta és encriptada (és a dir, transformada en un conjunt de caràcters il·legibles) usant un algorisme i una "clau d'encriptació".

Clau Secreta

A l'usuari se li proporcionarà una contrasenya especial o clau secreta que haurà d'utilitzar per accedir a la clau anteriorment esmentada, necessària per encriptar i desencriptar la informació. Només els qui tinguin aquesta clau poden accedir a la informació encriptada.

Emmagatzematge Segur

Una vegada que la dada és encriptada, aquest es guarda en la base de dades. El text original (conegut com a text pla) no s'emmagatzema, en el seu lloc, es guarda el text xifrat.

Emmagatzematge de la clau d'encriptació

La clau que s'ha utilitzat per a encriptar la informació també ha de guardar-se de manera segura, perquè pugui ser usada en el futur per a desencriptar les dades. En aquest cas, les claus es guarden en una segona base de dades i estan protegides addicionalment.

myReport!n prioritza la seguretat de les dades dels nostres usuaris. Totes les dades d’un cas o denúncia que s’emmagatzemen a la nostra plataforma es xifren d’extrem a extrem . Això vol dir que, fins i tot si les dades s’interceptessin d’alguna manera, serien incomprensibles sense la clau de desencriptació proporcionada exclusivament a l’usuari que genera casos o denúncies.

La informació dels casos queda emmagatzemada en els nostres sistemes sempre de forma encriptada . Ningú amb accés al sistema o BBDD no pugui desencriptar la informació sense disposar de la clau corresponent a cada cas.

Aquesta mesura de seguretat garanteix que la informació dels nostres usuaris estigui protegida de qualsevol accés no autoritzat i compleix els estàndards de privadesa i protecció de dades.

Com que el denunciant genera un nou cas, el sistema li facilita una clau d’accés . Es posa l’accent en l’usuari de la importància d’aquesta clau, ja que sense aquesta no podrà accedir al cas en un futur per poder consultar-ne l’evolució o acceptar una proposta de resolució futura.

Es dóna la possibilitat a l’usuari que pugui copiar aquesta clau o descarregar un informe en PDF com a justificant rebut on també consta aquesta clau.

La clau associada a un cas mai no s’envia per email , i només s’informa en el moment de la creació d’un cas.

Mitjançant un rol específic dins de myReport!ni que s’associa a un usuari concret, queda parametritzat quin responsable pot accedir als casos generats per poder gestionar-los.

Només hi pot accedir un responsable, a més d’un responsable en funcions que garanteix l’accés a un usuari delegat en cas que el responsable principal estigui en període de vacances o IT.

myReport!n ofereix al denunciant crear denúncies de dos tipus:

 • Anònima : En aquest cas, el sistema no requereix cap dada identificativa al client, permetent generar la denúncia sense necessitat d’emplenar aquesta informació.
 • Confidencial : En aquesta altra opció, es dóna la possibilitat al denunciant que indiqui les dades identificatives perquè el personal responsable de gestionar les denúncies pugui posar-se en contacte si així es desitja.

Actualment myReport!n ofereix la possibilitat al denunciant d’indicar si desitja rebre per email actualitzacions sobre el seu cas . En aquests correus electrònics de notificació només s’indica que hi ha novetats en el cas, però no es fa referència al contingut d’aquest.

Si el denunciant no vol rebre notificacions sobre el cas, pot indicar-ho durant el procés de creació, renunciant al fet que se li enviïn emails informant de les novetats sobre el seu cas.

Els nostres servidors estan allotjats a instal·lacions d’alta seguretat sota la plataforma AWS, amb Certificacions i serveis CSA STAR i ISO d’AWS.

AWS compta amb la certificació de conformitat amb les normes ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015 i CSA STAR CCM v4.

A continuació t’indiquem una sèrie de mesures que duem a terme als nostres servidors :

 • Configuració de Firewall
 • Configuració d’Accés
 • Actualitzacions de Programari
 • Seguretat a la capa de xarxa
 • Monitorització de seguretat
 • Registres d’auditoria
 • Respatller de dades
 • Control de recursos
 • Escaneig de vulnerabilitats

Vols més informació?

Posa’t en contacte amb nosaltres,
us oferirem el millor assessorament de forma personalitzada

Vols més informació?

Posa’t en contacte amb nosaltres,
us oferirem el millor assessorament de forma personalitzada

Desplaça cap amunt